Økonomi


Størrelsen på skolepengene er i henhold til friskoleloven § 6-2. for å kompensere for reduserte statlig tilskudd som er på 85% av hva offentlige skoler får. Betalingen skjer ved autogiro og forfaller den 1. hver måned. Første betaling skjer ved mottak av skoleplass.
Mac/PC

Elever på Vg1 får Mac inkludert i skolepengene. Elever på Påbygg får tilbud om å lease PC for kr 450 pr måned i skoleårets 10 måneder. De må betale en måned ekstra for å beholde PC privat.
Skoleture
 

Musikk Dans Drama (MDD)

Skolepenger for MDD skoleåret 2019/2020 er kr 1500,- pr. måned i skoleårets 10 mnd (august-juni). Første betaling er et administrasjonsgebyr på kr 1250 som betales ved mottak av skoleplass. Andre betaling pr 1. august er på kr 250 og videre kr 1500 pr måned. I tillegg kommer leasing av MAC som er kr 450 pr mnd. i skoleårets 10 mnd.

Vg2 har obligatorisk hjelpesendingstur til Romania på 5 dager som en del av Kristendomskunnskapsfaget. Denne turen er inkludert i skolepengene. Vg3 har en frivillig faglig 4 dagers tur til London til ca. kr 4800,- Englandsturen på Vg3 er ikke medregnet i skolepengene.

 

Studiespesialisering/Misjonslinja

Det er ikke skolepenger på studiespesialisering (Misjonslinja).
Men alle elever leaser en MAC, kostnaden for den er kr 450 pr mnd. i skoleårets 10 mnd.


Turene som er en del av misjonslinja koster penger, og varierer fra år til år, og ut fra hvor vi reiser hvert år. Hvor vi reiser og hva vi velger å gjøre som innebærer kostnader utarbeides i samarbeid med elever og foreldre.

 

For å minske kostnadene hjelper skolen med å arrangere ulike prosjekter som gir inntekter til klassekassa. Det blir også samlet inn et månedlig beløp som går til å dekke deler av reisebudsjettet. Det er på 250 kr i måneden.
 

Påbygg

 

Det er ikke skolepenger for påbygg.

Elever på Påbygg får tilbud om å lease PC for kr 450 pr måned i skoleårets 10 måneder. De må betale en måned ekstra for å beholde PC privat.

Det kan også bli arrangert tur med påbygg. Den blir arrangert i samarbeid med elevene. Kostnaden for den betaler eleven.

 

Lånekassen

LÅNEKASSEN
Kristen VGS Vennesla er offentlig godkjent i Norge, det vil si at du som elev kan søke om støtte fra lånekassen. Alle satsene under er fra skoleåret 2016/2017.

Grunnstipend
Formålet med stipendet er at alle elever skal ha muligheter til å ta videregående opplæring, uavhengig av familiens økonomiske situasjon. Stipendet behovsprøves mot forsørgernes inntekt og er på enten 1 031 kroner, 2 062 kroner eller 3 096 kroner per måned. Når du søker, sjekker vi automatisk om du har rett til grunnstipend. Vi henter opplysninger fra Skatteetaten og folkeregisteret.

Utstyrsstipend
Utstyrsstipend er ment å bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leie av PC, kjøp av bøker eller kokkeklær. Du får kr 991 på studiespesialisering/påbygg og kr 2 195 på musikk, dans og drama.

Bostipend – borteboer
Du har bare rett til bostipend på 4 261 kroner i måneden, når du bor for deg selv.  Bostipendet er ikke behovsprøvd etter foreldreøkonomi og kommer i tillegg til eventuelle andre lån og stipend du kan ha rett til.

Skolepenger
Du kan låne inntil 25 728 kroner per skoleår til skolepenger når du er elev på en privat videregående skole hvor du betaler skolepenger. Lånet blir ikke behovsprøvd mot inntekten til foreldrene dine. Automatisk vurdering, du trenger ikke søke spesielt om skolepenger. Ekstra lån til skolepenger legges automatisk til hvis du søker om fullt stipend og lån på vanlig måte.

Søk om stipend via:Lånekassen.no

 

Skoleskyss

Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) har ansvar for skoleskyss til grunnskoler og videregående skoler i Aust- og Vest-Agder. Skoleskyssen organiseres av AKT, i nært samarbeid med rutebilselskaper, drosjer og andre undertransportører.

SKOLESKYSS TIL VIDEREGÅENDE SKOLER I AGDER
For elever i videregående skoler som har mer enn 6 km daglig reiselengde én vei mellom bopel og skole, eller for elever som må reise med båt, sørger
AKT på vegne av fylkeskommunene for fri skyss eller skysstilskudd. For funksjonshemmede elever og midlertidige syke/ skadde elever, som etter legeerklæring har behov for spesielt tilrettelagt skyss, skal det sørges for daglig skyss uten hensyn til minsteavstanden. For elever som er bosatt i sentrale deler av Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla er retten til fri skoleskyss opphørt, og elever som ønsker å bruke bussen kan kjøpe Ungdomskort. Nærmere opplysninger fås på skolene.
Skyssordningen omfatter bare elever som er hjemmehørende i Agder og som tar minst halvårig utdanning på heltid. Med heltid menes minst 20 timer pr. uke. Elever som tar videregående opplæring i andre fylker kommer ikke uten videre inn under skyssordningen hvis det er ledige plasser på tilsvarende linje ved skoler i eget fylke

Elevene kan søke skoleskyss enten via VIGO eller på et skjema som sendes inn av skolen.
Søk skoleskyss via: 
Søk skoleskyss via: 

  • Facebook Social Icon
  • 200x200 iskole4
  • Skjermbilde 2019-08-15 14.16.08