top of page

Inntaksreglement

Alle søknader om elevplass på Kristen VGS Vennesla blir avgjort i iht. dette reglementet. Reglementet er utarbeidet spesielt for Kristen VGS Vennesla med hjemmel i skolens rett og plikt til å lage eget inntaksreglement jf. Friskoleloven (FSL) §3-1, 3 ledd. Hovedprinsippene samsvarer med rundskriv fra Utdanningsdirektoratet, Udir-5-2010.

§ 1 Inntak: Skolen har hele landet som inntaksområde jf. FSL §3-1. Søknad om skoleplass skal sendes via Vigo (Fylkeskommunenes inntakssystem) og skal også sendes på eget søknadsskjema til skolen via programmet iSkole på skolens hjemmeside.

§ 2 Søknadsfrister: Søknadsfrist er 1. mars. Kopi av karakterutskrifter lastes opp i søknadskjema på skolens hjemmeside og må være i skolens hende innen søknadsfristen. Kopi av vitnemål fra grunnskolen med avsluttende fag fra 8, 9 og 10 trinn. Søknader om inntak på særskilt grunnlag må sendes hjemfylket med kopi til Kristen VGS Vennesla iht. gjeldende frister (1. februar) jf. Forskrift til opplæringslova §6 -15, 16, 17, 35.

Inntakskomiteen (bestående av rektor, kontoransvarlig, rådgiver, samt spesped-lærer) kan prioritere inntil to elever per klasse etter spesiell vurdering foran andre elever med høyere poengsum. Elever med omfattende behov for spesialundervisning og/eller begrunnet i sosiale og/eller medisinske grunner, kan søke om inntak på særskilt grunnlag innen 1. februar. Det kreves uttalelse fra PPT, lege, rådgiver eller annet fagpersonell. Dersom det er oversøkning teller søkertidspunktet.

For å søke på særskilt grunnlag må uttalelse fra PPT eller tilsvarende vedlegges søknaden. Søknader utenom Vigo sendes via programmet iSkole på skolens hjemmeside og behandles på lik linje med søknader fra Vigo. En elev som blir tatt inn ved Kristen VGS Vennesla bruker av retten sin til videregående opplæring jf. FSL §3-2.

Etter søknadsfristen vil skolen fortsatt kunne ta inn elever dersom det er ledige plasser.

§ 3 Dokumentasjon til skolen: vitnemål, karakterbevis, kompetansebevis, fagbrev
Ved inntak til Vg1 blir karakterer fra grunnskolen lagt til grunn, og disse skal lastes opp i søkeportalen innen fristen. Skolen bruker samme system for poengberegning som Vigo.

Alle Vg1-søkere skal laste opp i søkeportalen karakterbevis fra første semester fra 10. klasse innen 1. mars og fullstendig vitnemål fra grunnskolen innen 30. juni.

  • Nye søkere inn til Vg2, Vg3 og Vg3 påbygg skal laste opp karakterbevis fra første semester og vitnemål fra grunnskolen innen 1. mars. I tillegg skal det laste opp karakter-bevis, kompetansebevis, fagbrev og vitnemål fra fullført Vg1 og Vg2 innen 30. juni.

  • Avsluttede fag fra 8. og 9. klasse samt summen av karakterene for 1. termin i fag sombliravsluttet i 10. klasse, blir lagt sammen.

 

Følgende fag blir medregnet:

 

1. RLE


2. Norsk hovedmål skriftlig

3. Norsk sidemål skriftlig

4. Norsk muntlig


5. Matematikk

6. Engelsk skriftlig
7. Engelsk muntlig
8. Samfunnsfag


9. Naturfag

10. Musikk

11. Kunst og håndverk
12. Kroppsøving


13. Mat og helse


14. Spa/Ty/Fr eller Eng/No fordypning

§ 4 Poengberegning ved inntak: Summen av tallkarakterene i disse fagene blir lagt sammen, delt på tallet for oppnådde karakterer og deretter ganget med 10.

Elever som skal tas inn konkurrerer etter poeng i det ordinære inntaket. Søkere med høyere poengsum blir tatt inn framfor søkere med lavere poengsum. Man kan oppnå inntil 60 poeng på vitnemål og karakterer.

§ 5 Mottak av skoleplass: Søkere/foresatte bekrefter at de tar imot skoleplassen via søkeportalen iSkole på skolens hjemmeside. Frist for å bekrefte skoleplass er 15. april. Ved senere inntak gjøres avtaler fortløpende mellom skolen og søker/foresatte. Søker har angrerett i 14 dager etter å ha takket ja til skoleplassen Jf. Angrerettloven kap. 6 §21.

§ 6 Administrasjonsgebyr: Ved mottak av skoleplass må administrasjonsgebyret betales. Administrasjonsgebyret sendes ut 01. mai. Dette regnes som et depositum på kr 1000,- for elever som begynner på skolen og trekkes fra på første faktura for elevkontingent som sendes ut for august.

§7 Elevkontingent: For skoleåret 2022-2023 gjelder følgende satser:

Elever ved KV betaler elevkontingent etter gjeldene satser, og er opptil 15% av grunnlaget for statsstøtte til friskoler. 

§ 8 Avbrudd i skolegangen / oppsigelse: Oppsigelsesfristen er 3 måneder. Dersom eleven er under 18 år, må foresatte signere oppsigelsen.

§ 9 Omvalg Elever kan søke omvalg etter Vg1 og Vg2. Omvalg må vedtas av fylkeskommunen i elevens hjemfylke (Jf. FSL §3-3 fjerde ledd og opplæringsloven §3-1 fjerde ledd).

 

§ 10 Fortrinnsrett: Elever som går på Kristen VGS Vennesla har automatisk rett til en skoleplass i Vg2 eller Vg3, dersom de har oppnådd beståtte karakterer i alle fag. Elever som ikke har oppnådd beståtte karakterer i alle fag, kan tas inn dersom det vurderes til å være det beste for eleven og at det kan utarbeides en gjennomførbar handlingsplan. Under ellers like vilkår med nye søkere, vil elever som har gått på KV ha fortrinnsrett. Inntak er betinget av at skolen har ledig plass i aktuell klasse eller at inntak skjer etter inntaksreglementets §2 etter spesiell vurdering. Elever som er søkt inn på spesielle vilkår kan etter individuell vurdering få muligheten til å fortsette på Vg2 og Vg3 selv om de ikke har bestått alle fag i Vg1 og Vg2.

§ 11 Inntak til Vg2 og Vg3: Ved inntak til Vg2 og Vg3 blir karakterene i første semester fra henholdsvis Vg1 og Vg2 lagt til grunn. Dette gjelder alle søkere, enten de allerede går på Kristen VGS Vennesla eller søker seg inn fra andre skoler.

§ 12 Inntak etter svangerskap: Elever som slutter skolen grunnet svangerskap vil bli prioritert ved søknad om skoleplass senere år. De kan tas inn i løpet av skoleåret dersom det er ledige plasser og dette er praktisk mulig å få til.

Paragrafer som kun gjelder enkelte utdanningsprogram
§ 13 Inntak med begrunnelse i valg av instrument: For å sikre et musikkfaglig godt miljø for samspill innen ulike stilarter, blir vesentlige instrumenter prioritert med minimum en utøver. Hva som er vesentlig blir avgjort av utvalg av instrumenter som mangler på det tidspunktet søknadene blir behandlet og samlet poengsum blir avgjørende dersom flere søkere spiller disse instrumentene.

§ 14 Inntak til Vg3 Påbygg: For søkere til utdanningsprogrammet Vg3 påbygging til generell studiekompetanse legges karakterbevis fra yrkesfaglig utdanningsprogram og fagbrev til grunn ved inntak til skoleplass.

Klageadgang
§ 15 Klagerett ved avslag på skoleplass: Avgjørelse om inntak er etter Forvaltningsloven §2 et enkeltvedtak. Departementet v/Statsforvalteren i Vest-Agder er klageinstans, Jfr. FSL §3-1, 6 ledd og Forvaltningsloven kap. IV, V og VI. Skriftlig klage til Statsforvalteren må sendes via skolen v/rektor.

Sist revidert og vedtatt i styremøte ved Kristen VGS Vennesla 14.02.2022

bottom of page